سيد بمان كه نيازمنديم

برای دریافت این یادداشت کلیک کنید.

 


پاسخ سید محمد خاتمی به یادداشت محسن رنانی

متن و تصویر پاسخ سید محمد خاتمی به نامه  فوق بدین شرح است:

 

به نام خدا

جناب آقای ابطحی

نامه عجیبی است که هم از آگاهی و دانش نویسنده و هم درد آشنایی و خیرخواهی ایشان خبر می‌دهد و در عین حال که مشکلات سنگین را به خوبی دیده است به آینده امیدوار است،‌ آینده‌ای که از مسیر آگاهی و قوام بیداری یک ملت بزرگ پدید می‌آید. هرچند که ممکن است در بعض موارد مبالغه و اغراق شده باشد. آنچه مسلم است آنچه درباره من گفته‌اند در عین این‌که از سر صدق و حسن نیت بوده است براستی بیش از آن است که در خود سراغ دارم. افتخارم این‌که قطره ای از دریای موج خیز بزرگی و عظمت خواهی ملت شریف و مومن و شکیبای ایران باشم.

خاتمی   ۸0/۲/۸

برچسب ها: محمد خاتمی

اضافه کردن نظر