نوشتارهای برگزیده ۹ بهمن ۱۳۹۴
کتاب‌های برگزیده

نقد و تحلیل جباریت شوق گفت‌وگو مسیر آشتی زبان، منزلت و قدرت در ایران در تمنای یادگیری مردمان روی زمین

نوشتارهای برگزیده ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
مقالات برگزیده

مقالات برگزیده  شهر در تصرف خودرو  نظریه پنجره شکسته تاثیرات اجتماعی فهم نادرست از دین تحلیل و نقد یکی از فقرات نسخه رایج زیارت عاشورا   انتخابات یک لیگ است نه یک بازی ناشنوایی سیستماتیک