مقدمه‌ی رنانی بر کتاب‌های دیگران ۱۵ مرداد ۱۳۸۵
مقدمه‌ی محسن رنانی بر کتاب تجربه‌ی سرمایه‌داری دولتی در ایران

مقدمه محسن رنانی بر کتاب “تجربه‌ی سرمایه‌داری دولتی در ایران” نوشته‌ی علی فتاحی که در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات مرکز فکر به چاپ رسیده‌است:

مقدمه‌ی رنانی بر کتاب‌های دیگران ۱۵ مرداد ۱۳۸۲
مقدمه‌ی محسن رنانی بر کتاب رهیافتی نو در تبیین چرایی انقلاب اسلامی

مقدمه محسن رنانی بر کتاب «رهیافتی نو در چرایی انقلاب اسلامی» نوشته‌ی الیاس شیخی که در سال ۱۳۸۲ به چاپ رسیده‌است: