مساله داوری در حقوق مالکيت: صورتبندی، طراحی مکانيسم و استخراج تابع بهترين عکس العمل (BRF) در چارچوب نظريه بازی 

برای دریافت مقاله کلیک کنید. 

 

برچسب ها: حقوق مالکیت

اضافه کردن نظر