خروج از بحران اقتصادی کنونی در ایران نیازمند یک افق‌‌گشایی (پاردایم شیفت) است

ویدئوی سخنان محسن رنانی در کارگاه اقتصاد ایران از طریق پیوند زیر قابل دسترسی می‌باشد. این کارگاه در روزهای 11 و 12 مهر ماه 1397 برگزار شده است.

 خروج از بحران اقتصادی کنونی در ایران نیازمند یک افق‌‌گشایی (پاردایم شیفت) است

 

اضافه کردن نظر