اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز:  اقتضائات گذار از بحران

دومین نشست از سلسله گفتارهای «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» در روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۳ در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

نخستین نشست این گفتارها روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ برگزار شد که قرار است نیمی از مباحث ارایه شده در نشست اول در شماره اسفند ماه مجله «تجارت فردا» منتشر شود. همچنین مقرر شده است کل مطالب نشست ها در کتابچه ای توسط اندیشگاه فرهنگی منتشر شود.

اضافه کردن نظر