بازگشت ناپذیری و پیش بینی ناپذیری اقتصاد ایران یا وضعیت تکینگی

برای دریافت مقاله کلیک کنید.

 

اضافه کردن نظر