سرمايه اجتماعی چگونه وارد تابع توليد می شود؟ (طراحي يك الگوي نظري و آزمون آن در چارچوب يك مدل رشد درونزا)

برای دریافت مقاله کلیک کنید. 

اضافه کردن نظر