اقتصاد سیاسی توسعه: اقتضائات عبور از بحران 

از بهمن ماه ۱۳۹۳ مجموعه درس‌گفتارهایی با عنوان بالا را در پژوهشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران آغاز کرده ام که تاکنون دو جلسه از آن برگزار شده است. بخشی از نشست اول (۲۷ بهمن) در هفته نامه تجارت فردا شماره ۱۲۳ (۹ اسفند ۱۳۹۳) منتشر شده است که در پیوند زیر قابل مطالعه است:

بارگیری فایل تجارت فردا شماره ۱۲۳ (۹ اسفند ۱۳۹۳)

 

اضافه کردن نظر