اصفهان پارادایم ندارد مکتب اما هست

«اصفهان پارادایم ندارد مکتب اما هست» نقدی است که بر یادداشت دکتر عبدالحسین ساسان با عنوان «اصفهان مکتب اقتصادی ندارد» در وبسایت روزنامه دنیای اقتصاد انتشار یافته است.

پیوند به متن این یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد

اضافه کردن نظر