نقد دینی‌ترکمانی به سریع‌القلم و رنانی

دوست ارجمندم دکتر علی دینی نقدی نوشته است به دیدگاههای مربوط به توسعه نیافتگی ایران که فقط یک جا در مقدمه از من نام برده است اما نفهمیدم که نقدش به من چه بوده است. البته ظاهرا بهانه نقدش گفتاری از دکتر ملکیان بوده است. من خودم به نوعی با نقد او موافقم. بنابراین خوشحال می‌شدم اگر به صراحت در مورد شیوه نگاه من به توسعه نیافتگی ایران نیز سخن می‌گفت. امیدوارم بعدا فرصت کند و نقدش را بنویسد. ما همه محتاج اصلاح مستمر خویش هستیم. نقد او را در پیوند زیر ببنید:

اقتصاد آنلاین: نقد دینی‌ترکمانی به سریع‌القلم و رنانی

برچسب ها: توسعه اقتصادی

اضافه کردن نظر