می‌توانیم برای غرب «ترکیه دوم» شویم!   

(نقد خبرگزاری فارس به مصاحبه رنانی با روزنامه اعتماد)

در مصاحبه مفصلی که من با روزنامه اعتماد داشتم، به نکاتی اشاره کردم که گویا عده‌ای را بر آشفته است.

اصل مصاحبه من با اعتماد را در این پیوند ببینید.

 

واکنش خبرگزاری فارس به این مصاحبه را که به قلم نویسنده نامعلومی است، می‌توانید در پیوندهای زیر ببینید:

خبرگزاری فارس:  در پساتوافق می‌توانیم ترکیه دوم غرب باشیم!

پایگاه خبری صراط: می‌توانیم برای غرب «ترکیه دوم» شویم!

 

اضافه کردن نظر