همه نقدها به مقدمه رنانی بر ترجمه کتاب پیکتی

انتشار مقدمه من بر کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نقدهای بسیاری را - عمدتا از سوی متفکران چپگرا - برانگیخت. من به هیچکدام پاسخی ندادم. اصل نقدها و پاسخ مترجم و توضیحات من را در پیوند زیر ببینید:

درسی از غزالی (توضیحی دیرهنگام درباره نقدهای زودهنگام به مقدمه رنانی بر ترجمه کتاب پیکتی)

۱۳۹۴/۴/۲۶

اضافه کردن نظر