مقدمه‌ای بر پیکتی یا ذکر مشکلات مارکس؟

دکتر محمدرضا معینی اقتصاددان نهادگرا و پرتلاشی است که نخستین بار دانشجویان اقتصاد در ایران به همت ایشان با نظریات داگلاس نورث آشنا شدند. کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» نوشته  داگلاس نورث در سال ۱۳۷۷ به همیت ایشان به فارسی ترجمه شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را منتشر کرد.

ایشان نقدی بر مقدمه من بر کتاب پیکتی نوشته اند که در ویژه نامه اقتصادی بهمن ماه ۱۳۹۳ روزنامه شرق به چاپ رسیده است. 

پیوند به ویژه‌نامه اقتصادی شرق - بهمن ۱۳۹۳ (نقد دکتر معینی در صفحات ۲۱ تا ۲۵ ویژه نامه آمده است)

اضافه کردن نظر