مدیریت بحران در پسا تحریم   

روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ میزدگرد علمی ای با عنوان «پیامدهای اقتصاد سیاسی تفاهم نامه اتمی» در دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد که من نیز سخنانی با عنوان «مدیریت بحران در پسا تحریم»  خواهم داشت.

 زمان: ساعت ۱۴/۳۰ دقيقه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۴

 مكان: تالار صدر دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

4 2 1394MeetingAtUI

برچسب ها: مذاکرات هسته ای

اضافه کردن نظر