سرمایه اجتماعی

زنده باد حصر .......... (تحلیلی از نقش سرمایه‌های نمادین در توسعه: از دختران شین‌آباد تا رهبران جنبش سبز) 05 مرداد 1397
از رایاگادا تا پتک .......... (یادداشت دکتر سجاد بهمئی در باب تبرئه نرگس و سرمایه اجتماعی) 10 فروردين 1396
بررسی رابطه بین نوسانات درآمدهای نفتی و اندازه دولت بر سرمایه اجتماعی در ایران 30 آذر 1393
سرمایه اجتماعی، منشور اخلاقی طبیعی در سازمان‌ها .......... (سخنرانی در جلسه مدیران بانک صنعت و معدن) 14 مرداد 1393
سقوط سرمایه اجتماعی ........... (گفتگو با نشریه اقتصاد ایران) 15 فروردين 1393
سرمایه های نمادین: شرط لازم برای تولید سرمایه اجتماعی ......... (سخنرانی در نشست جامعه مهندسان مشاور ایران) 31 مرداد 1392
نقطه آغازین سقوط سرمایه اجتماعی کجاست؟ ........ (گفت‌و‌گو با محسن رنانی در خصوص ارتباط اقتصاد خلاق و سرمایه اجتماعی ) 25 مهر 1391
عامل توسعه نیافتگی .......... (موانع شکل گیری و افزایش سطح سرمایه اجتماعی در کشورهای نفتی) 15 شهریور 1390
فردوسی آفرینشگر سرمایه نمادین .......... (سخنی در باب نقش سرمایه‌های نمادین در توسعه) 15 ارديبهشت 1390
نفت، سرمايه اجتماعي و امتناع توسعه .......... (اختلال در روند طبیعی تکامل دولت مدرن در ایران) 15 آذر 1387
سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی: بررسی مقایسه ای استانهای ایران 15 مهر 1387
سرمايه اجتماعي ابزار توليد سعادت .......... (مقاله منتشر شده در مجله دریچه) 15 بهمن 1386
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی .......... (فایل الکترونیک) 01 فروردين 1386
کاهش سرمايه اجتماعي و ناکامي سياست هاي اقتصادي در ايران .......... (مقاله منتشر شده در ماهنامه آیین) 15 اسفند 1385
نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي .......... (مقاله منتشر شده در مجله دریچه) 15 شهریور 1385
سرمايه اجتماعي شرط لازم براي توسعه .......... (گفتگو با مجله اندیشه صادق) 15 مهر 1382
تناسب در اقتدار .......... (بازسازی سرمایه اجتماعی در ایران) 15 مهر 1381
سقوط سرمايه اجتماعي .......... (گفتگو با نشریه آفتاب) 15 خرداد 1381